ÚPLNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

Peugeot Emotion Day 2017

Pravidla soutěží Peugeot Emotion Day 2017

 

1. Úvodní  ustanovení

Společnost P AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78, IČ: 25080229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847 (dále jen „pořadatel“), pořádá v období od 4. května 2017 11 hod. do 28. června 2016 19 hod. (dále jen „termín soutěže“) v testovacích centrech (dále jen „TC“) na vybraných místech na území České republiky, soutěž v rámci Peugeot Emotion Day (dále jen soutěže).

Pravidla jsou platná pro Českou republiku.

Z účasti v soutěžích jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli a organizátorovi soutěže, nebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Organizátorem soutěže je společnost BBA GROUP s.r.o., se sídlem Líbeznická 10/424, 182 00 Praha 8, IČ: 261 894 88 DIČ: CZ261 894 88.

 

2. Účast v soutěžích o ceny partnerů:

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 20 let, která je držitelem platného řidičského oprávnění pro skupinu B nejméně 2 (dva) roky a splní podmínky účasti v soutěžích (dále jen „účastník“).

Podmínkou účasti v soutěžích je vyplnění soutěžního elektronického dotazníku. Soutěžní dotazníky budou k dispozici u obsluhy ve všech TC. Podmínkou pro vyplnění soutěžního dotazníku je absolvování testovací jízdy libovolným vozem z nabídky TC.

Testovací jízdu si lze rezervovat online na www.peugeotemotionday.cz. Účastník se může prostřednictvím testovacích jízd do soutěže zapojit i bez předchozí registrace. V takovém případě se na testovací jízdu může zaregistrovat přímo na místě u obsluhy TC. Vykonání testovací jízdy bez předchozí registrace je však možné pouze v případě, pokud to dovolují kapacitní podmínky pořadatele. Seznam TC spolu s termíny a adresami je k dispozici na www.peugeotemotionday.cz.

Podmínky nezbytné pro vykonání testovací jízdy: účastník je držitelem platného řidičského oprávnění pro skupinu B nejméně 2 (dva) roky, účastník předložil před vykonáním testovací jízdy ke kontrole platný řidičský průkaz a platný doklad totožnosti, účastník není bezprostředně před vykonáním testovací jízdy ani v jejím průběhu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo ve zdravotním stavu vylučujícím řízení motorových vozidel. Účastník je při provádění testovací jízdy s automobilem povinen dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jako i další obecně závazné právní předpisy a pokyny pořadatele.

 

3. Průběh  soutěže o ceny  partnerů

Účastník se vyplněním soutěžního elektronického dotazníku v TC stává účastníkem soutěže o ceny partnerů. Soutěžní dotazník musí být správně a úplně vyplněn, včetně jména, příjmení, data narození, poštovní adresy, emailové adresy nebo GSM telefonního čísla, jinak nebude do soutěže zařazen. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou. Možnost vyplnit soutěžní elektronický dotazník získá soutěžící okamžikem absolvování testovací jízdy v jakémkoli modelu Peugeot, daném k dispozici pořadatelem soutěže v místě TC. Zaškrtnutím políčka „SOUHLASÍM“ a odesláním formuláře vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly, poskytuje pořadateli souhlas s publikováním obrazového materiálu včetně účastníka PED a souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli společnosti P AUTOMOBIL IMPORT s.r.o. (více podrobností bod č. 8).

Tatáž fyzická osoba se může účastnit soutěže o ceny partnerů pouze jednou.

 

3.1.1. Ceny soutěže o ceny partnerů:

1. PEUGEOT SCOOTERS:

PEUGEOT SKÚTR DJANGO S

2. NIKON:

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NIKON COOLPIX B500

3. PEUGEOT

BALÍČEK REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ PEUGEOT

 

3.1.2 Vyhodnocení soutěže o ceny  partnerů

Zpracování a vyhodnocení soutěžních dotazníků bude probíhat v termínu od 28. června do 29. června 2017. Losování níže uvedených cen proběhne dne 29. června 2016 v sídle P AUTOMOBIL IMPORT s.r.o. za přítomnosti notáře ze všech správně vyplněných dotazníků. Ceny se budou losovat v pořadí od 3. do 1. místa, viz výše.

Výherci budou o svých výhrách vyrozuměni nejpozději do 4. července 2017 buď emailem nebo formou SMS či telefonického hovoru na kontakt, který uvedli na soutěžním formuláři.

Hlavní výhra – skútr Peugeot bude slavnostně předán po dohodě s výherce, ostatní výhry budou vylosovaným výhercům doručeny kurýrní službou během měsíce července po předchozí domluvě. Povinností výherce je nejpozději do 11. července 2017 (odpovědí na e‑mail nebo SMS pořadatele oznamující výhru) potvrdit zasílací adresu a vyhovující termín pro doručení výhry. Pokud tak výherce neučiní, pořadatel má právo udělit cenu dalšímu soutěžícímu v pořadí, je‑li takový, nebo naložit s cenou jinak dle svého uvážení. Ve všech výše uvedených případech ztrácí soutěžící na cenu nárok a ze strany pořadatele nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci. Nárok na jakoukoliv kompenzaci nevzniká soutěžícímu ani v případě, kdy cenu převezme, ale z jakéhokoliv důvodu ji v čase uvedeném na samotné výhře nevyužije. Soutěžící je povinen pořadateli bez odkladu oznámit případnou změnu kontaktních údajů. Pořadatel neručí za ztrátu, poškození, zničení, nedoručení oznámení o ceně z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

 

4. Osobní údaje

Zaškrtnutím políčka „SOUHLASÍM“ a odesláním elektronického formuláře vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly, poskytuje pořadateli souhlas s publikováním obrazového materiálu včetně účastníka PED a souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli společnosti P AUTOMOBIL IMPORT s.r.o. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, IČ: 25080229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847 a pořadatelem určeným osobám, zejména organizátorům a partnerům soutěže, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry či za účelem zpracování osobních údajů a jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále svým souhlasem potvrzuje, že je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), informován o právu přístupu ke svým osobním údajům a o dalších právech stanovených především v § 21 Zákona včetně práva písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných pořadatelem nebo jím určeným subjektem a o poskytnutí vysvětlení, bude li se domnívat, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem; je si vědom/a práva na odstranění takto vzniklého stavu, blokování nesprávných osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci apod. Veškerá práva lze uplatnit písemně na adresu pořadatele. Tento souhlas uděluje na dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Se všemi vyplněnými částmi tohoto dotazníku byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně, tento souhlas potvrzuje účastník soutěže svým podpisem.

V případě získání výhry dává soutěžící navíc souhlas k tomu, aby uveřejnili v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) soutěžícího, to vše po dobu soutěže a dále nejvýše po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

 

5. Další ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, přerušit nebo bez náhrady zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetové stránce www.peugeotemotionday.cz

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě podezření nebo důkazu, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v úvodu těchto pravidel do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi registrovaným soutěžícím nebo neregistrovaným soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 

6.  Závěrečná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, a to kdykoliv v průběhu trvání soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.

V případě nepřevzetí výher tyto propadají ve prospěch pořadatele soutěže.

 

7.  Oficiální pravidla:

Oficiální pravidla jsou k dispozici na internetové stránce www.peugeotemotionday.cz, v místě konání akce a u pořadatele.