VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Úvodní ustanovení

Společnost P AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha, IČ: 25080229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847 (dále jen „pořadatel“), pořádá v období od 1. června 2022 10 hod. do 28. července 2022 19 hod. (dále jen „termín soutěže“) v testovacích centrech (dále jen „TC“) na vybraných místech na území České republiky, soutěž v rámci Peugeot Emotion Day (dále jen „soutěže“ či "soutěž“).

Tato pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) jsou platná výhradně pro Českou republiku.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi soutěže, nebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

 

2. Účast v soutěžích o ceny partnerů:

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která splní níže uvedené podmínky účasti.

Účastníkem může být každá fyzická osoba, která:

 • má trvalý pobyt v České republice;
 • je starší 20 let, přičemž pro účely posouzení daného věku musí osoba dosáhnout 20. roku věku nejpozději v den, kdy vyplní formulář se zájmem o účast v soutěži.
 • je držitelem platného řidičského oprávnění pro skupinu B nejméně 2 (dva) roky, přičemž pro účely posouzení této doby se považuje za dobu dvou let období do dne vyplnění formuláře se zájmem o účast v soutěži,
  (dále jen „účastník“ nebo také „soutěžící“).

Tatáž fyzická osoba se může účastnit soutěže o ceny partnerů v dané soutěži pouze jednou. V případě vyplnění více soutěžních dotazníků stejnou osobou může být osoba ze soutěže vyřazena.

Účastníkem soutěže se fyzická osoba stává za předpokladu, že:

 • účastník absolvuje testovací jízdu libovolným vozem z nabídky TC;
 • účastník vyplní soutěžní dotazník (dále jen „soutěžní dotazník“).

Podmínky nezbytné pro vykonání testovací jízdy: účastník je držitelem platného řidičského oprávnění pro skupinu B nejméně 2 (dva) roky, účastník předložil před vykonáním testovací jízdy ke kontrole platný řidičský průkaz a platný doklad totožnosti, účastník není bezprostředně před vykonáním testovací jízdy ani v jejím průběhu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo ve zdravotním stavu vylučujícím řízení motorových vozidel.

Účastník je při provádění testovací jízdy s automobilem povinen dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jako i další obecně závazné právní předpisy a pokyny pořadatele. Pořadatel je zejména v případě podezření o nezpůsobilosti účastníka k vykonání testovací jízdy oprávněn vykonání testovací jízdy odmítnout.

Testovací jízdu si lze rezervovat online na www.peugeotemotionday.cz. Účastník se může prostřednictvím testovacích jízd do soutěže zapojit i bez předchozí registrace. V takovém případě se na testovací jízdu může zaregistrovat přímo na místě u obsluhy TC. Vykonání testovací jízdy bez předchozí registrace je však možné pouze v případě, pokud to dovolují kapacitní podmínky pořadatele. Seznam TC spolu s termíny a adresami je k dispozici na www.peugeotemotionday.cz. Na vykonání testovací jízdy není právní nárok.

Účastník musí soutěžní dotazník vyplnit správně a úplně, včetně jména, příjmení, data narození, poštovní adresy, emailové adresy nebo GSM telefonního čísla, jinak nebude do soutěže zařazen a ze soutěže může být soutěžící v případě nesprávného či neúplného vyplnění dotazníku kdykoliv vyřazen. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou.

Zaškrtnutím políčka „SOUHLASÍM“ a vyplněním formuláře vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly, poskytuje pořadateli souhlas s publikováním obrazového materiálu včetně podoby, jména a příjmení účastníka soutěže a souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli společnosti P Automobil Import s.r.o. (více podrobností níže, v části Osobní údaje). Soutěžící tímto uděluje svůj souhlas s tím, že fotografie nebo jiný audiovizuální záznam, který zachycuje jeho osobu, může být dále marketingově využíván pořadatelem, a to zejména k propagaci soutěže, k marketingovým aktivitám související s předmětem soutěže nebo elektrickými nebo plug-in hybridními vozy, či jinými dalšími propagačními aktivitami pořadatele. Souhlas je udělen pro účely propagace roadshow PEUGEOT EMOTION DAY 2022, pro reportážní a propagační účely akce PEUGEOT EMOTION DAY 2022 jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Zejména se jedná o webové stránky dealerů PEUGEOT a peugeot.cz, FB Peugeot a další sociální sítě. Dále subjekt údajů souhlas s tím, že správce může poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií nebo audiovizuálních záznamů třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření propagačních materiálů správce. Subjekt údajů dále souhlasí, že fotografie či audiovizuální záznamy mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část. Pořadatel je oprávněn využívat takové záznamy po dobu tří let od udělení souhlasu.

 

3. Průběh soutěže o ceny partnerů

 

3.1.1. Ceny soutěže o ceny partnerů:


SEZNAM CEN VE SLOSOVÁNÍ

 1. místo: PEUGEOT: ZÁPŮJČKA PEUGEOT 508 PSE NA 14 DNÍ
 2. místo: SCOOTERS: ZÁPŮJČKA SKÚTRU PEUGEOT NA TÝDEN
 3. místo: NIKON: DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
 4. místo: HUGO CZ: DĚTSKÁ AUTOSEDAČKA
 5. místo: SCOOTERS: VOUCHER NA ZBOŽÍ
 6. místo: CEWE: VOUCHER NA SLUŽBY
 7. místo: CEWE: VOUCHER NA SLUŽBY
 8. místo: GLOBAL ASSISTANCE: VOUCHER NA ŠKOLU SMYKU
 9. místo: GLOBAL ASSISTANCE: VOUCHER NA ŠKOLU SMYKU
 10. místo: PEUGEOT: BALÍČEK REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ
 11. místo: PEUGEOT: BALÍČEK REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ
 12. místo: PEUGEOT: BALÍČEK REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ


3.1.2. Vyhodnocení soutěže o ceny partnerů

Zpracování a vyhodnocení soutěžních dotazníků bude probíhat v termínu od 29. do 3. srpna 2022. Losování níže uvedených cen proběhne dne 3. srpna v sídle pořadatele ze všech správně vyplněných dotazníků účastníků soutěže. Ceny se budou losovat v pořadí od 12. do 1. místa, viz výše.

Výherci budou o svých výhrách vyrozuměni nejpozději do 5. srpna 2022 buď e-mailem nebo formou SMS či telefonického hovoru na kontakt, který uvedli na soutěžním formuláři.

Povinností výherce je nejpozději do 19. srpna 2022 (odpovědí na e mail nebo SMS pořadatele oznamující výhru, popř. telefonicky) potvrdit zasílací adresu a vyhovující termín pro doručení výhry. Vlastnické právo k předmětu výhry společně s nebezpečím škody na věci přechází okamžikem doručení výhry na výherce, jedná-li se o výhru, u které má soutěžící nabýt vlastnické právo k výhře. Pokud tak výherce neučiní, pořadatel má právo udělit cenu dalšímu soutěžícímu v pořadí, je li takový, nebo naložit s cenou jinak dle svého uvážení. Ve všech výše uvedených případech ztrácí soutěžící na cenu nárok a soutěžícímu nevzniká žádný jiný nárok na jakoukoliv kompenzaci. Nárok na jakoukoliv kompenzaci nevzniká soutěžícímu ani v případě, kdy cenu převezme, ale z jakéhokoliv důvodu ji v čase uvedeném na samotné výhře nevyužije. Soutěžící je povinen pořadateli bez odkladu oznámit případnou změnu kontaktních údajů. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, nedoručení oznámení o ceně z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

 

4. Další ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, přerušit nebo bez náhrady zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetové stránce www.peugeotemotionday.cz

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě porušení pravidel této soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi registrovaným soutěžícím nebo neregistrovaným soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 

5. Osobní údaje


5.1. Vymezení pojmů

Právní úprava
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce a zpracovatel
Osobní údaje zpracovává společnost P Automobil Import s.ro., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha, IČO: 250 80 229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47847, osobni.data@p-automobil-import.cz jakožto správce (dále jen „správce“). Osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvích svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem.

Subjekt údajů
Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, pro účely soutěže jím je zejména soutěžící.

Osobní údaje
Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny soutěžícím v soutěžním dotazníku, tedy např. jméno, příjmení, email, telefonní číslo.

Účel zpracování – rezervace testovací jízdy a účast v soutěži
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem provedení rezervace testovací jízdy, pro kterou je taktéž nutné předchozí ověření totožnosti subjektu údajů před testovací jízdou a kontaktování subjektu údajů s obchodní nabídkou vozu, který subjekt údajů testoval či o jehož testování projevil zájem. Zpracování osobních údajů je taktéž nezbytné pro účely zařazení subjektu údajů do soutěže. Zpracování je v tomto případě založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem registrace soutěžícího do soutěže, vyhodnocení soutěže a předání výhry. Zpracování je v tomto případě založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování je v tomto případě založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

V případě, že jste udělili souhlas s marketingovým zpracováním osobních údajů, budou údaje pro tento účel uchovány po dobu 3 let od vašeho posledního vzájemného kontaktu. Vaše osobní údaje pro ostatní účely jsou uchovány po dobu 3 let po ukončení smluvního vztahu.

Kategorie zpracovatelů osobních údajů:

- organizátoři a partneři soutěže (např. BBA GROUP s.r.o., se sídlem Líbeznická 10/424, 182 00 Praha 8, IČ: 261 894 88);

- poskytovatelé marketingového softwaru;

- smluvní poskytovatelé asistenčních služeb a CRM služeb;

- poskytovatelé softwarové podpory.Předávání údajů do třetích zemí
Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.

Práva subjektu údajů
Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:

 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „odhlášení“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo emailem na emailové adrese správce osobni.data@p-automobil-import.cz nebo písemně na adrese správce: P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku.


Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce osobni.data@p-automobil-import.cz nebo písemně na adrese správce: P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha.

Vaše osobní údaje mohou být kdykoli aktualizovány (například změna vaší adresy) zasláním příslušného požadavku.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž jste požádali, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Chcete-li uplatnit své právo podat stížnost u některého dozorového úřadu dle článku 77 GDPR, kontaktujte příslušný dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.


Více informací o svých právech se dozvíte v odstavci 5.2.


 

5.2. Specifikace práv subjektu údajů

Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Jsou-li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů
Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a
 • zpracování se provádí automatizovaně.


Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

5.3.

V případě získání výhry dává soutěžící navíc souhlas k tomu, aby bylo uveřejněno v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) soutěžícího, to vše po dobu soutěže a dále po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

 

6. Závěrečná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, a to kdykoliv v průběhu trvání soutěže. Veškeré změny soutěže budou zveřejněny na internetové stránce www.peugeotemotionday.cz. Soutěžící by proto měli stránku pravidelně sledovat a v případě změn se s nimi seznámit.

Seznam výher specifikovaných v čl. 3.1.2 těchto podmínek je pouze orientační a může být nahrazen jinými výhrami. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher zejména v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Na výhru v soutěži není právní nárok a výhry není možno nárokovat ani v alternativní podobě. V případě nepřevzetí výher v termínu stanoveném pořadatelem tyto propadají ve prospěch pořadatele soutěže, případně s nimi bude naloženo v souladu s čl. 3.1.2 těchto podmínek.7. Oficiální pravidla:

Aktuální verze oficiálních pravidel je k dispozici na internetové stránce www.peugeotemotionday.cz a v místě konání akce budou oficiální pravidla dostupná k nahlédnutí u pořadatele.8. Kontakty

V případ zájmu o kontaktování pořadatele můžete využít následující adresy: P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ osobni.data@p-automobil-import.cz

Dále můžete využít také jiných kontaktů uvedených na webu soutěže či kontaktního formuláře pořadatele.

SLEDUJTE PEUGEOT