Podmínky a pravidla soutěže

Peugeot Emotion Day 2018

1. Úvodní ustanovení


Společnost P AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78, IČ: 25080229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847 (dále jen „pořadatel“), pořádá v období od 10. května 2019 10 hod. do 23. června 2019 18 hod. (dále jen „termín soutěže“) v testovacích centrech (dále jen „TC“) na vybraných místech na území České republiky, soutěž v rámci Peugeot Emotion Day (dále jen soutěže).

Pravidla jsou platná pro Českou republiku.

Z účasti v soutěžích jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli a organizátorovi soutěže, nebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.
Organizátorem soutěže je společnost EVENTSUPPORT s.r.o., se sídlem Barunčina 1852/38, 143 00 Praha 4 Modřany, IČ: 29269776, DIČ: CZ29269776.

 

2. Účast v soutěžích o ceny partnerů:

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice starší 20 let, která je držitelem platného řidičského oprávnění pro skupinu B nejméně 2 (dva) roky a splní podmínky účasti v soutěžích (dále jen „účastník“).
Podmínkou účasti v soutěžích je vyplnění soutěžního elektronického dotazníku. Soutěžní dotazníky budou k dispozici u obsluhy ve všech TC. Podmínkou pro vyplnění soutěžního dotazníku je absolvování testovací jízdy libovolným vozem z nabídky TC.
Testovací jízdu si lze rezervovat online na www.peugeotemotionday.cz. Účastník se může prostřednictvím testovacích jízd do soutěže zapojit i bez předchozí registrace. V takovém případě se na testovací jízdu může zaregistrovat přímo na místě u obsluhy TC. Vykonání testovací jízdy bez předchozí registrace je však možné pouze v případě, pokud to dovolují kapacitní podmínky pořadatele. Seznam TC spolu s termíny a adresami je k dispozici na www.peugeotemotionday.cz.
Podmínky nezbytné pro vykonání testovací jízdy: účastník je držitelem platného řidičského oprávnění pro skupinu B nejméně 2 (dva) roky, účastník předložil před vykonáním testovací jízdy ke kontrole platný řidičský průkaz a platný doklad totožnosti, účastník není bezprostředně před vykonáním testovací jízdy ani v jejím průběhu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo ve zdravotním stavu vylučujícím řízení motorových vozidel. Účastník je při provádění testovací jízdy s automobilem povinen dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jako i další obecně závazné právní předpisy a pokyny pořadatele.

 

3. Průběh soutěže o ceny partnerů

Účastník se vyplněním soutěžního elektronického dotazníku v TC stává účastníkem soutěže o ceny partnerů. Soutěžní dotazník musí být správně a úplně vyplněn, včetně jména, příjmení, data narození, poštovní adresy, emailové adresy nebo GSM telefonního čísla, jinak nebude do soutěže zařazen. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou. Možnost vyplnit soutěžní elektronický dotazník získá soutěžící okamžikem absolvování testovací jízdy v jakémkoli modelu Peugeot, daném k dispozici pořadatelem soutěže v místě TC. Zaškrtnutím políčka „SOUHLASÍM“ a odesláním formuláře vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly, poskytuje pořadateli souhlas s publikováním obrazového materiálu včetně účastníka PED a souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli společnosti P AUTOMOBIL IMPORT s.r.o. (více podrobností bod č. 8).
Tatáž fyzická osoba se může účastnit soutěže o ceny partnerů pouze jednou.

 

3.1.1. Ceny soutěže o ceny partnerů:

 1. EGOE NEST: STŘEŠNÍ STAN HÜSSARDE DUO
 2. HUGO: DĚTSKÁ AUTOSEDAČKA IZI FLEX
 3. NIKON: DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NIKON COOLPIX A1000
 4. PEUGEOT: BALÍČEK REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ PEUGEOT


3.1.2. Vyhodnocení soutěže o ceny partnerů

Zpracování a vyhodnocení soutěžních dotazníků bude probíhat v termínu od 23. června 18h do 24. června 15h. Losování níže uvedených cen proběhne dne 24. června 2019 v 15h v sídle P AUTOMOBIL IMPORT s.r.o. za přítomnosti notáře ze všech správně vyplněných dotazníků. Ceny se budou losovat v pořadí od 4. do 1. místa, viz výše.

Výherci budou o svých výhrách vyrozuměni nejpozději do 1. července 2019 buď emailem nebo formou SMS či telefonického hovoru na kontakt, který uvedli na soutěžním formuláři.

Hlavní výhra – střešní stan bude předán po dohodě s výhercem, ostatní výhry budou vylosovaným výhercům doručeny kurýrní službou během měsíce července po předchozí domluvě. Povinností výherce je nejpozději do 12. července (odpovědí na e‑mail nebo SMS pořadatele oznamující výhru) potvrdit zasílací adresu a vyhovující termín pro doručení výhry. Pokud tak výherce neučiní, pořadatel má právo udělit cenu dalšímu soutěžícímu v pořadí, je‑li takový, nebo naložit s cenou jinak dle svého uvážení. Ve všech výše uvedených případech ztrácí soutěžící na cenu nárok a ze strany pořadatele nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci. Nárok na jakoukoliv kompenzaci nevzniká soutěžícímu ani v případě, kdy cenu převezme, ale z jakéhokoliv důvodu ji v čase uvedeném na samotné výhře nevyužije. Soutěžící je povinen pořadateli bez odkladu oznámit případnou změnu kontaktních údajů. Pořadatel neručí za ztrátu, poškození, zničení, nedoručení oznámení o ceně z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

 

4. Další ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, přerušit nebo bez náhrady zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetové stránce www.peugeotemotionday.cz
Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě podezření nebo důkazu, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v úvodu těchto pravidel do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
V ostatním se soutěž a vztahy mezi registrovaným soutěžícím nebo neregistrovaným soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 

5. Osobní údaje


5.1. Vymezení pojmů

Právní úprava
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Správce a zpracovatel
Osobní údaje zpracovává společnost P Automobil Import s.ro., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČO: 250 80 229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47847, info-cz@p-automobil-import.cz jakožto správce (dále jen „správce“), osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem (zejména organizátoři a partneři soutěže).

Subjekt údajů
Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Osobní údaje
Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny v registračním formuláři, tedy jméno, příjmení, email, případně též telefon.

Účel zpracování – rezervace testovací jízdy
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem ověření totožnosti subjektu údajů před testovací jízdou a kontaktování subjektu údajů s obchodní nabídkou vozu, který subjekt údajů testoval či o jehož testování projevil zájem

Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování – souhlas s pravidly soutěže
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry.

Automatizované rozhodování
Potvrzuji, že jsem byl informován o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Předávání údajů do třetích zemí
Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.
Práva subjektu údajů
Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:
- Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „odhlášení“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo emailem na emailové adrese správce osobni.data@p-automobil-import.cz nebo písemně na adrese správce: P Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.
- Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

 • Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku.


Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce osobni.data@p-automobil-import.cz nebo písemně na adrese správce: P Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.
Více informací o svých právech se dozvíte v odstavci 5.2.

Informace o přijatých opatřeních
Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Náklady
Informace podle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se poskytují a činí bezplatně.
Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět.
  Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

 

5.2. Specifikace práv subjektu údajů

Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Jsou-li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů
Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a
 • zpracování se provádí automatizovaně.


Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně.
Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

5.3.

V případě získání výhry dává soutěžící navíc souhlas k tomu, aby uveřejnili v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) soutěžícího, to vše po dobu soutěže a dále nejvýše po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

 

6. Závěrečná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, a to kdykoliv v průběhu trvání soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Výhry není možno nárokovat v alternativní podobě.
V případě nepřevzetí výher tyto propadají ve prospěch pořadatele soutěže.


7. Oficiální pravidla:

Oficiální pravidla jsou k dispozici na internetové stránce www.peugeotemotionday.cz, v místě konání akce a u pořadatele.